ᖁᖓᓯᕈᓕᖅᓱᐃᓂᖅ

ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ

ᓈᓚᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᓂᒃ

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖅ ᐃᔨᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ

ᐃᔨᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒥ ᒪᓐᓃᑦ

ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐅᕙᓂ ISM – Kyndryl ᑲᒻᐸᓂᒋᔭᐅᔪᖅ, ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᒍᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓂᖓᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖁᑎᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᕙᒃᐳᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᓄᑦ.  

ISM ᒪᓕᒃᐳᖅ Kyndryl Cyber Security &gtyndryl Security &gtys-ᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᕗᑦ, ᐃᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᓗᑎᒃ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ/ᑎᑎᖅᑲᐃᑦᑕ.

Kyndryl ᑲᙳᓇᖅᑑᑎᒋᔭᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ Kyndryl-ᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᕙᖕᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕙᖕᒪᖔᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓂᒃ. ᑐᕌᖓᕗᖅ Kyndryl Corporation -Kyndryl-ᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ISM.
ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ https://www.kyndryl.com/us/en/privacy.  

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᐸᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ISM ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᕐᓄᑦ.

ISM ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕙᓂ:
ISM − Kyndryl ᑲᒻᐸᓂ
200 - 1 ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ
ᕆᔪᐃᓇ, ᓴᔅᑳᑦᓱᐊᓐ
S4S 7H1

ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ISM, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ISM ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓕᕆᔨ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ.